Nové povinnosti pro vlastníky ochranných známek

Novelou zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (ZOZ), došlo k implementaci směrnice EU č. 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015. Tato změna je účinná od 1.1.2019 a dotýká se zásadním způsobem i majitelů ochranných známek již zaregistrovaných.

Před novelou platilo, že po podání přihlášky Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) zkoumal dle § 6 ZOZ, jestli přihlašované označení nebylo shodné, nebo neobsahovalo shodné prvky se starší ochrannou známkou zapsanou pro stejné výrobky a služby. V případě, že ÚPV zjistil existenci shodné ochranné známky, měl povinnost vyrozumět o tom přihlašovatele s tím, že pro zápis takového shodného označení bylo nutné buď dodat ÚPV písemný souhlas vlastníka starší ochranné známky s registrací označení, nebo omezit rozsah kolizních výrobků a služeb. V případě, že se tak nestalo, ÚPV přihlášku shodného označení zamítl.

Po novele již ÚPV v případě shody označení se zapsanou ochrannou přihlášku nezamítne. Pokud podání splňuje formální náležitosti, zveřejní přihlášku ve Věstníku.  V případě, že stávající vlastník OZ chce zamezit registraci nového označení, musí podat námitku a zaplatit správní poplatek ve výši 1 000 Kč, ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění. V případě nepodání námitky ÚPV tuto nově přihlášenou OZ zaregistruje.

Vlastník starší OZ se může domáhat prohlášení později registrované OZ za neplatnou dne § 32 ZOZ a násl. U OZ zapsaných po dobu delších, než 5 let může být od navrhovatele navíc požadováno, aby doložil řádné užívání dříve zaregistrované OZ, což může jeho situaci ještě dále zkomplikovat. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.