Zákon o evidenci skutečných majitelů

Zákon o evidenci skutečných majitelů č. 37/2021 Sb.  (dále též Zákon nebo ZESM) implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu („V. AML Směrnice“).  Zákon nabyl účinnosti 1. června 2021.

ZESM je novelizován novelou, zákonem č. 245/2022 Sb. , která nabyde účinnosti dne 1. října 2022, (Novela ZESM)  v reakci na požadavky Evropské komise („Komise“).

Komise novelizací podmínila žádosti o platbu v rámci Národního plánu obnovy, který slouží ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 na tuzemskou ekonomiku a k jejímu znovunastartování

Hlavní změny Novely ZESM

Primárním důvodem Novely ZESM je tedy skutečnost, že Evropská komise České republice vytýká, že není ZESM v souladu se zněním V. AML směrnice v následujících případech:

  1. definice „skutečného majitele“, zejména nadbytečnost pojmu koncového příjemce;
  2. chybějící identifikace skutečných majitelů u zvláštních typů soukromých právnických osob, zejména stávající výjimky dle § 7 současného znění ZESM.

Nová definice skutečného majitele

Zásadním prvkem Novely ZESM je opuštění dvoukolejnosti definice skutečného majitele prostřednictvím pojmů koncového příjemce a osoby s koncovým vlivem, čímž byla nově definice skutečného majitele zásadně zjednodušena. Nově bude skutečným majitelem každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Další pojmy jsou novelizovány v návaznosti na tuto změnu.

Klíčovými pojmy jsou tedy pojmy „vlastnictví“ a „kontrola“, které je dle důvodové zprávy nutné vykládat extenzivně a spíše v jejich laickém smyslu jako „opanování“ právnické osoby, a tedy nikoliv pouze v jejich zákonných významech.

Novela ZESM pak v § 4 komplexně mění kritéria pro stanovení, jaká fyzická osoba vlastní nebo kontroluje danou korporaci, přičemž přebírá formulace z V. AML směrnice. Na rozdíl od stávajícího znění ZESM nově nepůjde pouze o „ukázání na osobu s koncovým vlivem“, ale o bezpodmínečný příznak toho, že je daná osoba skutečným majitelem. Nová definice obsahuje jak exaktní kritéria (25% podíl na hlasovacích právech atd.), tak i měkká kritéria – uplatňování rozhodujícího vlivu v korporaci jinými prostředky (který pak dále rozvíjí). Tato kritéria zákon stanovuje alternativně, stačí tedy splnit alespoň jedno z nich.

Omezení výjimek

Doposud v § 7 stávajícího znění ZESM existovala výjimka, dle které skutečného majitele neměla řada kategorií entit. Typicky šlo o stát a územní samosprávné celky (obce, kraje) a entity jimi vlastněné či zřízené, jako např. státní podniky, školy či veřejné výzkumné instituce. Zároveň se však v tomto ustanovení nacházely i další entity, jako jsou společenství vlastníků jednotek nebo politické strany.

V Novele ZESM je tato výjimka omezena, a to pouze na dvě kategorie entit. Výjimka se má vztahovat zejména na stát a územní samosprávné celky a entity jimi financované nebo rozhodujícím způsobem ovlivňované, dále je stanovena vyvratitelná domněnka neexistence skutečného majitele, např. u státních podniků. V případě obchodních korporací se vyžaduje přímé či nepřímé vlastnictví podílů na nich státem či územně samosprávným celkem (tedy krajem či obcí). Z výjimky tedy potenciálně vypadla řada kategorií entit – SVJ, honební společenstvo, politické strany, církve či odborové organizace, leda splní podmínku financování či rozhodujícího vlivu státu či územně samosprávného celku.

Přechodné období

Obecně platí, že entity, které si splnily evidenční povinnost podle dosavadní právní úpravy, budou mít na přizpůsobení údajů Novele ZESM lhůtu šesti měsíců, po kterou se na ně nebudou vztahovat negativní následky nesrovnalostí v Evidenci.

Co se týká entit, které před účinností Novely ZESM neměly skutečného majitele (např. SVJ, politické strany, odborové organizace), i v tomto případě mají povinnost zajistit, aby údaje v Evidenci odpovídaly Novele ZESM, a to do šesti měsíců od účinnosti Novely ZESM. Také zde Novela ZESM počítá s automatickým průpisem potřebných informací z příslušných rejstříků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *