Směrnice MiFID II: Omezení v úpravě činnosti investičních zprostředkovatelů

Novela zákona o podnikání na kapitálových trzích přinesla s účinností k 1. lednu 2018 nová omezení pro činnost investičních zprostředkovatelů.

Licence investičního zprostředkovatele je českým specifikem, založeným na výjimce z evropské směrnice MIFiD upravující zprostředkování investic. Licence byla velmi populární mezi drobnými podnikateli, jelikož umožňovala poskytování omezeného rozsahu investičních služeb s nižšími regulatorními nároky a počátečními náklady.

V rámci implementace směrnice MIDiD II. byly podnikatelské příležitosti investičních zprostředkovatele značně omezeny. Počínaje 1. lednem 2018 mohou investiční zprostředkovatelé poskytovat pouze investiční poradenství a předávat pokyny bankám a obchodníkům s cennými papíry. Nadto se smějí zaměřovat pouze na omezený okruh investičních nástrojů, který nově nezahrnuje akcie a dluhopisy vydané bez prospektu.

Novela dále ukládá investičním zprostředkovatelům dodatečné formální povinnosti a požadavky, které se blíží požadavkům u licence obchodníků s cennými papíry, která podléhá harmonizačním pravidlům EU. Licence investičního zprostředkovatele musí být jednou ročně obnovována. Za obnovení se platí dodatečné správní poplatky.