COVID-19 – odklad splátek úvěru

Na základě zákona č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, má úvěrovaný možnost požádat o odklad splátek podnikatelského úvěru.

Pro jaké úvěry je odklad určen?

Úvěr sjednaný a čerpaný před 26. březnem 2020.

V případě, že byl úvěr před 26. březnem 2020 sjednaný, ale nikoliv čerpaný, musí dále splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

(a) je zajištěný nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci;

(b) je účelově určený k:

  1. nabytí, vypořádání nebo zachování práv k nemovité věci nebo součásti nemovité věci;
  2. výstavbě nemovité věci nebo součásti nemovité věci;
  3. úhradě nákladů spojených se získáním úvěru poskytnutého k některému z účelů uvedených v bodech 1-3;
  4. splacení úvěru poskytnutého k některému z účelů uvedených v bodech 1-5.

Pro jaké úvěry naopak určen není?

Úvěr, u kterého byl úvěrovaný k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů s plněním peněžitého dluhu.

Úvěr určený k obchodu s investičním nástrojem

Investiční nástroj, závazek, jehož předmětem je investiční nástroj, nebo závazek, z něhož vzniká pohledávka finančního charakteru podle zákona o finančním zajištění, která je zajištěna finančním zajištěním.

Úvěrový rámec, který lze po částečném nebo úplném splacení opakovaně čerpat.

Odloženou platbu, pokud toto odložení není zpoplatněno a délka odložení není v rozporu s běžnou obchodní praxí.

Nájem věci nebo leasing, u něhož není sjednána povinnost koupě předmětu smlouvy nebo jiná možnost nabytí vlastnického práva po uplynutí určité doby.

Průběžné poskytování služby nebo dodávání zboží stejného druhu, za které úvěrovaný může platit v průběhu jejich poskytování formou splátek.

Úvěr, při jehož poskytnutí je úvěrujícímu přenechána movitá věc a úvěrujícímu ne-vzniká právo na vrácení peněz.

Finanční záruka.

Jak dlouho trvá odklad splátek?

Ochranná doba trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu a trvá do 31.06.2020 nebo 31.10.2020. Úvěrovaný si může vybrat mezi těmito dvěma možnostmi.

Jaké další následky má odklad splátek pro úvěrovaného?

Fyzická osoba:

  • má povinnost zaplatit úrok za dobu trvání odložení, jakmile uhradí všechny od-ložené splátky;
  • nemusí po dobu trvání odložení hradit průběžné platby související s úvěrem;
  • ani platby související s prodlením.

Právnická osoba:

  • již během trvání odložení platí pravidelně úrok;
  • rovněž musí hradit průběžné platby související s úvěrem;
  • a také platby související s prodlením.

Jak o odklad splátek požádat?

V případě, že má úvěrovaný zájem o odložení splátek úvěru, musí to primárně oznámit úvěrujícímu.

Toto oznámení musí minimálně obsahovat požadavek o odložení splátek úvěru kvůli negativnímu ekonomickému dopadu pandemie covid-19, označení úvěrové smlouvy a volbu doby trvání odložení.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *