Nové povinnosti pro vlastníky ochranných známek

Novelou zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „ZOZ“), došlo k implementaci směrnice EU č. 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015. Tato změna je účinná od 1.1.2019 a dotýká se zásadním způsobem i majitelů ochranných známek (dále jen „OZ“) již zaregistrovaných.

Před novelou platilo, že po podání přihlášky Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“) zkoumal dle § 6 ZOZ, jestli přihlašované označení nebylo shodné, nebo neobsahovalo shodné prvky se starší ochrannou známkou zapsanou pro stejné výrobky a služby. V případě, že ÚPV zjistil existenci shodné ochranné známky, měl povinnost vyrozumět o tom přihlašovatele s tím, že pro zápis takového shodného označení bylo nutné buď dodat ÚPV písemný souhlas vlastníka starší ochranné známky s registrací označení, nebo omezit rozsah kolizních výrobků a služeb. V případě, že se tak nestalo, ÚPV přihlášku shodného označení zamítl.IPO“) examined, pursuant to section 6 of the TMA,  if the submitted trade mark was not identical or if it did not contain identical elements as a trade mark already registered for the same products and services. If the IPO ascertained a similar trade mark has already been registered, it was obliged to request the applicant to provide a written consent of the owner of the already registered trade mark, or to restrict the range of collisional products and services. When such requirement was not met, the IPO declined the registration.

Po novele již ÚPV v případě shody označení se zapsanou ochrannou přihlášku nezamítne. Pokud podání splňuje formální náležitosti, zveřejní přihlášku ve Věstníku ÚPV. V případě, že stávající vlastník OZ chce zamezit registraci nového označení, musí podat námitku a zaplatit správní poplatek ve výši 1 000 Kč, ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění. V případě nepodání námitky ÚPV tuto nově přihlášenou OZ zaregistruje.

Vlastník starší OZ se může domáhat prohlášení později registrované OZ za neplatnou dne §32 ZOZ a násl. U OZ zapsaných po dobu delších, než 5 let může být od navrhovatele navíc požadováno, aby doložil řádné užívání dříve zaregistrované OZ, což může jeho situaci ještě dále zkomplikovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *